Centrum Kompetencji Zawodowych

Centrum Kompetencji Zawodowych – edycja 2


Stypendia dla uczniów zdolnych

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2021/22 i 2022/23  projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)” zapraszamy uczniów ZSE nr 1, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce o aplikowanie o pomoc stypendialną dla uczniów zdolnych.

Pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych realizowana jest w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza
i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej umieszczony jest regulamin, który określa zasady rekrutacji oraz warunki udzielania i rozliczania wsparcia w postaci stypendium. Drugim załącznikiem jest formularz zgłoszeniowy za pomocą którego należy zgłaszać się po pomoc stypendialną.

Głównym celem pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

Załączniki:


 

„Centrum Kompetencji Zawodowych

edycja 2

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2021/23  projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)” zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice ZSE nr 1 do udziału  w kursach doskonalących oraz uzupełniających umiejętności zawodowe i językowe.

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  • uzyskanie  kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
  • poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,
  • zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie,
  • dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych.

Formy realizacji projektu:

  • kursy i szkolenia,
  • staże,
  • doradztwo zawodowe,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • doposażenie szkół,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do prowadzących zajęcia następujących dokumentów:

– formularz zgłoszeniowy,

Na formularzu należy podać średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencję na zajęciach edukacyjnych z ostatniego semestru.

Po zakwalifikowaniu na zajęcia należy złożyć:

– deklarację uczestnictwa,

– zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

– oświadczenie o braku udziału w innym projekcie.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o  ukończeniu wybranej formy kursu.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria zawarte w „Regulaminie uczestnictwa w  projekcie”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

 ARCHIWUM:

Skip to content