Technik przyszłości

1.”Technik Przyszłości – projekt stażowy dla elektryków i elektroników”- to projekt powstający w partnerstwie między Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie oraz niemiecką firmą Vitalis.

2. Beneficjentami projektu jest 28 uczniów klas trzecich technikum o profilach: technik elektryk i technik elektronik, którzy odbędą praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego zgodnie z wybranymi kierunkami kształcenia.

3. Praktyki odbywać się będą w Niemczech w Centrum Kształcenia Zawodowego. Partnerem jest Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte GmbH mieszcząca się w Schkeuditz.

Główne cele projektu:

1. Kompleksowe kształcenie kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych (językowe, społeczne i obywatelskie, świadomość kulturalna) 28 uczniów z klas technikum w celu lepszego przygotowania absolwentów  do aplikowania na wyższe uczelnie oraz do przyszłej mobilności i zawodowej konkurencji na Europejskim Rynku Pracy.

2. Z punktu widzenia beneficjenta głównym celem projektu jest odbycie przewidzianych programem nauczania, obowiązkowych praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Schkeuditz, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.

3. Wyrównanie szans młodzieży pochodzącej ze środowiska wiejskiego.

Dodatkowe cele projektu:

– możliwość przyjrzenia się organizacji pracy w firmach niemieckich,

– porównanie systemów kształcenia w krajach europejskich,

– zdobycie kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami EUROPASS, ECVET,

– rozwijanie zainteresowań zawodowych i kulturowych,

– poprawa umiejętności językowych w zakresie języka technicznego w języku niemieckim i angielskim,

– poprawa umiejętności językowych w zakresie komunikacji pozazawodowej, języka codziennego i potocznego,

– poznawanie kultury Niemiec,

– kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych,

– umiejętność współpracy często w międzynarodowej grupie,

– podniesienie swojej samooceny.

4. Promocja projektu jest znakomitą okazją do zachęcenia uczniów klas gimnazjum do wyboru technicznych kierunków kształcenia, szczególnie takich jak elektryka i elektronika, które stają się coraz mniej popularnymi kierunkami, a zapotrzebowanie rynku rośnie.

5. Wyniki projektu są także znakomitą promocją ZSE na terenie miasta i w regionie, co przekłada się na proces rekrutacji uczniów szkół gimnazjalnych.

OPIS DZIAŁAŃ:

ZSE podejmuje się opieki nad młodzieżą w czasie trwania stażu, koordynacji przebiegu stażu, udzielania pomocy merytorycznej, wsparcia językowego, opieki podczas wycieczek do Berlina, Drezna, Halle oraz podczas wyjazdów do Lipska, organizacji czasu wolnego młodzieży, monitoringu przebiegu stażu oraz przeprowadzenia ewaluacji.

Firma VITALIS zorganizuje przyjęcie grupy i 4-tygodniowe treningi praktyczne w warsztatach w Schkeuditz oraz program kulturalny.

Planowane rezultaty: ukończenie 4-tyg. praktyk zawodowych przez 28 uczniów ZSE, wzrost wiedzy i umiejętności elektrycznych i elektronicznych, wzrost znajomości języka niemieckiego- w tym słownictwa zawodowego, wzrost kompetencji miękkich, w tym umiejętności poruszania się w środowisku międzynarodowym. Niniejszy projekt przyczyni się do zwiększenia szans uczniów na zdobycie zatrudnienia na polskim, a także europejskim rynku pracy.

Wraz z uczniami pojedzie dwóch nauczycieli – opiekunów praktyk, którzy będą monitorowali przebieg stażu. Raporty końcowe udokumentują przebieg praktyk i umożliwią ocenę stażu oraz wspomogą ewaluację projektu.

Regulamin projektu  >>tutaj<<

 


Kurs pomocy przedmedycznej

w ramach przygotowania do projektu:

„Technik Przyszłości – projekt stażowy dla

elektryków i elektroników”

 

         11 kwietnia 2016 r.  młodzież wyjeżdżająca na praktyki do Niemiec wzięła udział  w kursie pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Podczas spotkania uczniowie:

–  poznali podstawowe pojęcia związane z pierwszą pomocą np.: resuscytacja, pozycja boczna bezpieczna,

– nauczyli się, jak należy sprawdzić przytomność i oddech osoby poszkodowanej, jak prawidłowo wezwać pomoc i powiadamiać służby ratownicze,

– zgłębili zasady postępowania na miejscu wypadku,

– dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela.

Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystała w trakcie ćwiczeń praktycznych na manekinach.

Szkolenie przyczyniło się również do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia.

 


Spotkanie z policjantem w ramach przygotowania do projektu:
„Technik Przyszłości – projekt stażowy dlaelektryków i elektroników”

W dniu 11 kwietnia br.w auli odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Było to działanie w ramach projektu ” Technik przyszłości – projekt stażowy dla elektryków i elektroników”. W spotkaniu uczestniczyły klasy IIIA, IIIB, IIIE, IVA i IVB. Policjanci przybliżyli uczniom prawo niemieckie. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie warunki musi spełniać kandydat na policjanta.


Spotkanie z Konsulem Generalnym Niemiec w Krakowie

 dr. Wernerem Koehlerem

w ramach przygotowania kulturowego do projektu:

„Technik Przyszłości – projekt stażowy dla

elektryków i elektroników”

 W dniu 4 kwietnia 2016 r. zostaliśmy zaszczyceni wizytą Konsula Generalnego Niemiec dr. Wernera Koehlera. Celem spotkania było przybliżenie tematów dotyczących współpracy polsko-niemieckiej, perspektyw pracy w Niemczech, jak również wymagań niemieckich pracodawców co do kształcenia zawodowego.  Uczniowie mieli także możliwość porozmawiania o kulturze i stylu życia w Niemczech, jako kraju, który w maju 2016 roku będzie miejscem praktyki zawodowej młodzieży, wyjeżdżającej do Lipska w ramach programu Erasmus+.

Nasz Gość opowiedział bardzo interesująco o przebiegu swojej edukacji i kariery zawodowej, dokonanych wyborach oraz innych doświadczeniach ze swego życia. Akcentował bardzo mocno znaczenie edukacji językowej.

Po bardzo ciekawym przemówieniu uczniowie skorzystali z okazji, by zadać panu Konsulowi szereg interesujących pytań.

To już kolejne tego rodzaju spotkanie naszej młodzieży z Konsulem Niemiec. 24 września 2015 roku klasy IIIA i IIIB brały udział w Dniu Otwartym Konsulatu. Uczniowie naszej szkoły mogli poznać tajniki pracy w dyplomacji oraz  pogłębić swoją wiedzę na temat Niemiec.

 


Przygotowanie językowe

w ramach  projektu:

„Technik Przyszłości – projekt stażowy dla

elektryków i elektroników”

23 kwietnia 2016r. beneficjenci projektu „Technik przyszłości – projekt stażowy dla elektryków i elektroników” zakończyli przygotowanie językowe prowadzone w marcu i kwietniu w dwóch grupach przez R. Stanisławczyk i M. Woźniak. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wykonali mapy myśli dotyczące wyjazdu do Niemiec.

By przekazywanie informacji stało się zdecydowanie prostsze oraz efektywniejsze został zakupiony do sali 37 sprzęt: tablica interaktywna oraz projektor.

 


Spotkanie z przedstawicielem Goethe Institut w Krakowie

 Panią Renatą Markiewicz

w ramach przygotowania kulturowego do projektu:

„Technik Przyszłości – projekt stażowy dla elektryków i elektroników”

17.12.2015r. – w ramach projektu Technik Przyszłości – projekt stażowy dla elektryków i elektroników– odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielem Goethe Institut w Krakowie. Placówka jest ośrodkiem kultury Republiki Federalnej Niemiec, działa na całym świecie, promując znajomość języka niemieckiego i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną.

W spotkaniu z Panią Renatą Markiewicz wzięły udział klasy IIIA i IIIB. W maju 2016 r. 28 uczniów z tych klas wyjedzie na miesięczną praktykę zawodową  do Niemiec. Była to dla nich kolejna- po wizycie w Konsulacie – okazja do zapoznania się z kulturą niemiecką oraz uświadomienia sobie jak ważna jest znajomość języków obcych. Dzięki spotkaniu  uczniowie mieli możliwość wykazać się wiedzą na temat niemieckich miast i otrzymać drobne upominki. Uczestnicy uświadomili sobie także, że nauka tego języka umożliwia bezpośredni kontakt z ludźmi w wielu krajach Europy oraz daje duże szanse edukacyjne i zawodowe.

 

Wizyta w Konsulacie Generalnym Niemiec

24 września 2015 roku klasy IIIA i IIIB brały udział w Dniu Otwartych Drzwi w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie.Klasy zostały oprowadzone po konsulacie, wysłuchały ciekawych informacji na temat pracy Konsulatu. Na końcu odbyło się spotkanie z Konsulem Generalnym Dr Werner Köhlerod. Uczniowie mieli możliwość osobiście zadać pytania Konsulowi i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Część uczniów weźmie udział w projekcie Technik Przyszłości w ramach programu Erasmus +, więc była to dla nich okazja zapoznać się przed wyjazdem z kulturą i historią Niemiec.

 


Staż w Lipsku w ramach projektu Erasmus+

W niedzielę 1 maja 2016 r. na czterotygodniowy staż do Lipska- w ramach programu Erasmus+ „Technik Przyszłości-projekt stażowy dla elektryków i elektroników”- pod opieką nauczycieli zawodu  p. Jolanty Lorys i p.Grażyny Krawczyk wyjechało 28 uczniów naszej Szkoły. Podróż przebiegła spokojnie, a za stażystami pierwsze dni poznawania miejsc pracy i miasta.
Firma Vitalis, która przyjęła stażystów zadbała o ciekawy program pobytu. Harmonogram praktyk obejmuje codzienne zajęcia na warsztatach szkolnych oraz wizyty techniczne w zakładach pracy ICE Werk Lipsk, BMW w Lipsku, Szklana Manufaktura w Dreźnie.
Natomiast czas wolny wypełniony jest bogatym programem kulturowym, który obejmuje zwiedzanie najważniejszych zabytków i miejsc w w Lipsku, Dreźnie, Halle oraz Berlinie.
Przed młodzieżą wiele atrakcji, ale na początek prezentujemy kilka zdjęć z miejsca pobytu i pracy. Galeria zdjęć   >>tutaj<<


Krok w stronę kariery.

Staż zawodowy w Niemczech w ramach projektu 

 „Technik Przyszłości – projekt stażowy dla

elektryków i elektroników” zakończony

 

28 maja 2016 r. dobiegł końca czterotygodniowy staż zawodowy uczniów naszej Szkoły w Schkeuditz koło Lipska. Program „Technik Przyszłości – projekt stażowy dla elektryków i elektroników” był zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”, a udział w nim wzięło 28 uczniów klas trzecich o profilach elektrycznym i elektronicznym.

Głównym celem przedsięwzięcia było odbycie przez stażystów, w maju 2016 r., obowiązkowych, miesięcznych praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Niemczech, podniesienie jakości i  atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Elektronicy zdobyli doświadczenie w obsłudze drukarki i skanera 3D, natomiast elektrycy pracowali przy wykonywaniu instalacji elektrycznej. Dzięki temu uczestnicy stażu otrzymają certyfikaty i dokumenty Europass–Mobilność, ECVET, które potwierdzą zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Partnerem ZSE nr 1 była firma Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte GmbH, która organizując praktyki za główny cel swoich działań stawia zwiększenie mobilności zawodowej beneficjentów na europejskim rynku pracy. Dlatego oprócz realizacji uzgodnionego z ZSE nr 1 programu stażu zadbała o wsparcie praktyczne, merytoryczne uczestników wyjazdu poprzez organizację  wizyt zawodowych w zakładach pracy, m.in.: ICE Werk Lipsk, BMW w Lipsku, Szklana Manufaktura w Dreźnie.

W zrozumieniu kultury, obyczajów i warunków panujących w Niemczech sprzyjał oferowany przez firmę Vitalis szeroki program kulturalny. Młodzież zwiedziła, m.in.: Berlin, Drezno, Halle oraz Lipsk, zobaczyła słynny Mur Berliński, Bramę Brandenburską oraz budynek Reichstagu. W Dreźnie natomiast uczestnicy zwiedzili późnobarokowy zespół architektoniczny Zwinger. Liczne wyjścia do muzeów, filharmonii, bibliotek pozwoliły  przybliżyć historię, obyczaje i kulturę Niemiec.

 


WIZYTA W FIRMIE ELSTA

W dniu 15.06.2016r. grupa młodzieży z klas III A, III B i III E  w ramach projektu unijnego „Technik przyszłości- projekt stażowy dla elektryków i elektroników”  odwiedziła siedzibę firmy ELSTA w Wieliczce. Firma specjalizuje się w usługach dla energetyki, ochrony środowiska oraz górnictwa realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Wizyta rozpoczęła się prezentacją, podczas której młodzież poznała, m.in. obszary działalności firmy, zakres produkcji oraz prowadzonych prac instalacyjno-montażowych.

Podczas spotkania uczniowie zapoznali się również z produktami oferowanymi przez ELSTĘ, zobaczylili hale produkcyjne.

Po zakończeniu wizyty młodzież wzięła udział w szkoleniu z zapinania szelek bezpieczeństwa i otrzymała stosowne certyfikaty.

Wizyta to kolejny  krok do nawiązania ściślejszej współpracy ELSTY ze szkołą polegającej, m.in. na realizacji praktyk zawodowych i spotkań połączonych ze szkoleniami dla uczniów z zakresu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w branży.

Firma w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów zarówno do pracy, jak i w celu odbycia staży lub praktyk zawodowych z możliwością późniejszego stałego zatrudnienia Naszych absolwentów.

 


PODSUMOWANIE PROJEKTU

TECHNIK PRZYSZŁOŚCI- PROJEKT STAŻOWY DLA ELEKTRYKÓW I ELEKTRONIKÓW

15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Technik przyszłości- projekt stażowy dla elektryków i elektroników” w ramach programu Erasmus+ .

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa p.  Anna Domańska oraz p. Kinga Haluch, jak również opiekunowie stażu, nauczyciele zawodu.

Praktyki odbyły się w Schkeuditz koło Lipska, w terminie od 1 do 28 maja 2016r. Wzięło w nich  udział 28 uczniów technikum w zawodach: elektryk i elektronik. Goście obejrzeli filmy i prezentacje oraz wysłuchali krótkich relacji uczniów dotyczących pobytu w Niemczech.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie Erasmus+ otrzymali dokumenty potwierdzające ukończenie zagranicznych praktyk zawodowych.

Każdy stażysta uzyskał:

  • Zaświadczenie o zrealizowaniu stażu zagranicznego wydane przez firmę Vitalis w Niemczech,
  • Pisemną ocenę praktyki wydaną przez firmę przyjmującą w Niemczech ,
  • Europass Mobilność w języku polskim, niemieckim i angielskim,
  • Dokument ECVET, potwierdzający europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET),
  • Certyfikat ukończenia kursu językowego,
  • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Filmiki relacjonujące przebieg praktyk:

Elektronicy: https://www.youtube.com/watch?v=R1UuvXi3frY

Elektrycy: https://www.youtube.com/watch?v=Rqks4VgwhD4

 


Upowszechnianie rezultatów projektu

„Technik Przyszłości – projekt stażowy dla

elektryków i elektroników”

 

W celu podzielenia się rezultatami projektu podjęte zostały działania zarówno  o charakterze- wewnętrznym (wśród uczniów szkoły, rodziców, grona pedagogicznego) oraz zewnętrznym (wśród uczniów gimnazjum starających się o przyjęcie do ZSE, wśród współpracujących ze szkołą firm elektrycznych i elektronicznych i uczelni, wśród mieszkańców dzielnicy, regionu oraz partnera firmy „Vitalis”, jak również innych placówek edukacyjnych  kształcenia zawodowego). Do działań tych należały, m.in.:

1)         Organizacja spotkań Zespołu ds. Projektu z Dyrekcją, uczniami klas trzecich ZSE nr 1 oraz dystrybucja plakatów z informacją na temat programu.

2)         Przygotowywanie bieżących, systematycznych informacji na temat programu, jego przebiegu i rezultatów na stronach internetowych ZSE w: „Aktualnościach”, linku „Projekty unijne” oraz na szkolnym facebooku.

3)         Umieszczenie tablic informujących o projekcie z logo programu Erasmus+.

4)         Ekspozycja na szkolnym korytarzu tablicy informacyjnej opatrzonej logo Erasmus+ z bieżącymi  materiałami, zdjęciami, celem zapoznania z jego przebiegiem i rezultatami uczniów ZSE, grono pedagogiczne, rodziców oraz odwiedzających szkołę w roku jubileuszowym licznych absolwentów, jak również firmy rekomendujące projekt.

5)         Rozmieszczenie w salach 5 tablic informujących w celu upowszechniania rezultatów projektu wśród środowiska szkolnego.

6)         Prezentacja projektu oraz jego rezultatów na XIV i XV „Styczniowych Spotkaniach Gimnazjalistów”” oraz  „Festiwalu Zawodów” organizowanych przez Województwo Małopolskie. Targi to najwieksze w regionie wydarzenie edukacyjne. Organizowane co roku stają się  okazją do zaprezentowania najnowszych trendów w edukacji oraz poradnictwie zawodowym. Wicemarszałek Wojciech Kozak, otwierając targi 2016, podkreślił konieczność inwestowania w edukację młodych ludzi. „Kilka lat temu Małopolska podjęła trafną decyzję dotyczącą silnego nacisku na szkolnictwo zawodowe. Europa wymaga konkretnych zawodów, a nasza młodzież jest świetnie do tego przygotowana”. Dzięki projektowi „Technik przyszłości” nasza młodzież została „świetnie przygotowana”. Promocja stała się okazją do przedstawienia oferty edukacyjnej ZSE,  jak również zaprezentowania rezultatów projektu na tak dużą skalę. W targach i festiwalu wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół z całego regionu.

7)         Przedstawienie rezultatów projektu podczas obchodów 70-lecia ZSE nr 1.

8)         Zaprezentowanie projektu w formie prezentacji i wystawek uczniom gimnazjów oraz ich rodzicom podczas Dni Otwartych.

9)         Przekazanie informacji firmom regionalnym np. ELSTA, umieszczenie informacji na stronie internetowej firm.

10)       Ekspozycja 3 roll-upów promujących projekt podczas szkolnych i pozaszkolnych wydarzeń, np. podczas spotkań z Konsulem Generalnym Niemiec, z przedstawicielem Goethe Institut,  targów, Dni Otwartych, Olimpiady Informatycznej,  czy podczas uroczystych obchodów 70-lecia ZSE.

11)       Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Technik przyszłości”. Konferencja odbyła się w dniu 15 grudnia 2016 roku.

12)       Na konferencji przedstawiono prezentacje multimedialne oraz filmy z odbytego stażu przygotowane przez każdą z grup. Z materiałami tymi zapoznali się również rodzice i znajomi uczniów, otrzymał je też niemiecki partner projektu.

13)       Publikacje w mediach dotarły do szerokiego grona uczniów, rodziców, mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości, wzmacniając  dodatkowo rangę szkoły. Materiały o projekcie ukazywały się na bieżąco w „Kurierze” dzielnicy XI oraz szkolnej gazetce „Opornik”. W czasie trwania projektu zostały opublikowane artykuły w „Kurierze Dzielnicy XI”:

„Nowoczesne kształcenie” („Kurier” 5/2015, październik 2015),

„Młodzi w Europie” („Kurier” 7/2015, grudzień 2015),

„Krok w stronę kariery. Z Erasmusem w Niemczech” („Kurier”1/2017, luty-marzec 2017) oraz szkolnej gazetce„Opornik”:

 

Informacje dotyczące projektu „Technik Przyszłości” znalazły się także w publikacji „Przeszłość zachowana w pamięci” wydanej z okazji obchodów 70-lecia szkoły. Monografia rozpowszechniona została, m.in.: podczas wywiadówek, spotkań okolicznościowych wśród absolwentów, dawnych oraz obecnych nauczycieli i pracowników, jak również wśród rodziców i uczniów. W gronie odbiorców nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, zaprzyjaźnionych instytucji, zakładów pracy, partnerów Szkoły.

Skip to content