Języki obce – klucz do sukcesu nauczyciela i ucznia

Języki obce – klucz sukcesu nauczyciela i ucznia, 

czyli nasi nauczyciele podbijają Europę

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła wzięła udział w konkursie wniosków projektowych na językowe i metodyczne dokształcenie nauczycieli w ramach programu Erasmus+ w kategorii Mobilność Kadry Edukacyjnej. Założenia merytoryczne projektu, pomysł na jego realizację i zaproponowane działania logistyczne zostały ocenione wysoko i dzięki temu 16 nauczycieli naszej szkoły mogło wziąć udział w kursach językowych i metodycznych (te zarezerwowane były dla nauczycieli języków).

Tym razem, w przeciwieństwie do wcześniej realizowanych projektów, wybór krajów nie ograniczył się do Wielkiej Brytanii i Niemiec, ale, z uwagi na komplikacje na rynku szkoleń wywołanych spodziewanym wyjściem Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej, postanowiliśmy przetestować również inne kierunki. Na miejsce realizacji szkoleń wybór padł Anglię (będącej, mimo niepewności wywołanej nadchodzącym Brexitem, najbardziej naturalnym miejscem nauki angielskiego) – tu wyjechało 6 osób, Szkocję (dwie osoby podnosiły swe kompetencje językowe w Edynburgu), Irlandię Północną (jedna osoba uczestniczyła w kursie językowym w Belfaście), a poza Zjednoczonym Królestwem dwie osoby uczestniczyły w kursie metodycznym w Galway w Irlandii,  dwie nauczycielki języka niemieckiego wzbogacały swój warsztat metodyczny na kursie w Monachium w Niemczech, a dwoje nauczycieli uczestniczyło w kursie językowym na Malcie.

Wyjazdy tego typu to nie tylko codzienne uczestnictwo w zajęciach, to również możliwość poznania nauczycieli z innych krajów, wymiany doświadczeń, pomysłów, forum dyskusji na tematy dotyczące edukacji. Często nawiązane na tego typu wyjazdach kontakty procentują w przyszłości ponadnarodowymi inicjatywami międzyszkolnymi, które zdecydowanie poprawiają europejski wizerunek naszej szkoły.

Nauczyciele nie tylko przełamują bariery językowe, ale również bariery kulturowe, co jest niezwykłą wartością dla rozwoju integracji europejskiej. Okazuje się bowiem, że problemy z którymi borykamy się na co dzień pracując z polską młodzieżą, nie znają granic geograficznych i są specyficzne dla całej generacji młodych Europejczyków. Dlatego poznanie rozwiązań stosowanych w innych krajach może być cenną bazą, na której możemy oprzeć nasz własny system.

Realizowane wyjazdy to również nieoceniona szansa poszerzenia własnych horyzontów. Osoby uczestniczące w tegorocznych wyjazdach, podobnie jak w latach ubiegłych, już myślą o kolejnych wyjazdach.

Podstawowym założeniem, który przyświecał autorom projektu „Języki obce – klucz sukcesu nauczyciela i ucznia”  było przygotowanie kadry nauczycielskiej do pełnienia roli opiekunów, koordynatorów i ekspertów  w  trakcie planowanych działań projektowych z udziałem młodzieży naszej szkoły. Celem pośrednim było zapoznanie nauczycieli naszej szkoły z ideą przyświecającą projektom unijnym, schematem  działania podejmowanych działań przygotowawczych, ugruntowanie poczucia, że jako  placówka oświatowa nie działamy samotnie na polu edukacji w Europie i  że możemy korzystać z szerokiego wachlarza działań, jakie daje nam uczestnictwo w programie Erasmus+ i innych.

Przygotowanie to z definicji miało być prowadzone na różnych płaszczyznach – przede wszystkim zależało nam na przygotowaniu językowym. Nauczyciel bez zaplecza językowego nie tylko nie będzie w stanie wykonywać powierzonej mu roli opiekuna czy koordynatora w trakcie mobilności zagranicznych, ale sam będzie wymagał takiej opieki. Tak, że podstawowy cel jaki postawiliśmy nauczycielom biorącym udział w  projekcie było podniesienie kompetencji językowych.  Dla części z nich oznaczało to zdobycie podstawowych kompetencji językowych, dla wielu celem było osiągnięcie wyższego pułapu umiejętności językowych i sprawdzenie ich w naturalnym środowisku rodzimych użytkowników tego języka, a dla czynnych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego była to nie tylko szansa na udoskonalenie swojego warsztatu językowego, ale przede wszystkim możliwość przyswojenia najnowszych zdobyczy w zakresie metodologii, a także skonfrontowania swego warsztatu językowego i metodycznego z analogicznymi narzędziami stosowanymi przez nauczycieli z innych krajów.

Kolejną płaszczyzną przygotowania kadry opiekuńczo-eksperckiej było zapoznanie uczestników ze specyfiką przygotowania (pisania wniosków, aplikowania), organizacji, działań logistycznych, rozwiązywania problemów w trakcie przyszłych działań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych. Dla większości z nich było to nie tylko pierwsze tego typu działanie, w trakcie którego jako uczestnicy kursów językowych sami stawali się studentami, ale miało to miejsce w innym kraju, gdzie sami musieli wchodzić w interakcję z kadrą prowadzącą kurs i innymi uczestnikami, często wywodzącymi się z diametralnie odmiennych obszarów kulturowych. Stanowiło to niewątpliwie jedną z najistotniejszych wartości realizowanego projektu.

Nasze wyjazdy już dobiegły końca, dużo się nauczyliśmy, a zdobyte doświadczenia i umiejętności na pewno zaowocują w pracy z młodzieżą.

koordynator projektu

Artur Łabudzki

Zdjęcia z naszego „irlandzkiego wyjazdu:


Rozpowszechnianie efektów na łamach prasy lokalnej:


Skip to content