Edycja 2021/2022

Regulamin kwalifikujący do udziału w programie Erasmus+  – edycja 2021/2022

  1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
  2. a) dyrektor szkoły – Andrzej Matyja
  3. b) koordynator projektu- Magdalena Łabudzka
  4. c) koordynator- Magdalena Woźniak
  5. d) wychowawcy klas III technikum
  6. Do postępowania kwalifikacyjnego przystępują osoby, które zgłosiły wychowawcy chęć udziału w projekcie.
  7. Kandydat otrzymuje punkty za:
Średnia ocen po kl.II Średnia ocen z przedmiotów zawodowych Średnia z j.obcych Konkursy, działania dodatkowe (np. El12, CKZ) Opinia wychowawcy *
Pow.5,00 – 5 pkt. Pow. 4,5- 2 pkt. Pow. 4,5 – 2 pkt Konkursy, sukcesy – 2 pkt. Max – 3 pkt.
4,75-4,99- 4 pkt. Od 4 do 4,49- 1 pkt 4,0- 4,49 – 1 pkt. Działania na rzecz klasy, szkoły – 1 pkt.  
4,20-4,74- 3 pkt. Poniżej 4,00 – 0 pkt.      
3,75-4,19- 2 pkt.        
poniżej 3,75- 1 pkt.        

*Opinia musi uwzględniać sytuację materialną uczniów oraz inne aspekty, które mogą skutkować wykluczeniem. Punkty przyznawane są również kobietom kształcącym się w zawodach typowo męskich

Maksymalna ilość punktów  – 14 pkt.

  1. W procesie rekrutacji brani są pod uwagę uczniowie z oceną z zachowania co najmniej dobrą

Skip to content