Szerokie horyzonty – większe możliwości

SZEROKIE HORYZONTY –WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI,
CZYLI RZECZ O DOKSZTAŁCANIU NASZYCH NAUCZYCIELI

Wkrótce dobiegnie końca kolejny projekt unijny, w którym bierze udział nasza szkoła, tym razem skierowany do nauczycieli, a organizowany w ramach funduszu PO WER.

Podstawowym założeniem, który przyświecał autorom projektu „Szerokie horyzont – większe możliwości” było przygotowanie kadry nauczycielskiej do pełnienia roli opiekunów, koordynatorów i ekspertów w trakcie planowanych działań projektowych z udziałem młodzieży naszej szkoły. Celem pośrednim było zapoznanie nauczycieli naszej szkoły z ideą przyświecającą projektom unijnym, schematem działania podejmowanych działań przygotowawczych, ugruntowanie poczucia, że jako placówka oświatowa nie działamy samotnie na polu edukacji w Europie i że możemy korzystać z szerokiego wachlarza działań, jakie daje nam uczestnictwo w programie Erasmus+ i innych. Jest to szczególnie istotne w przypadku szkoły o profilu zawodowym, bo poprzez organizację praktyk i staży zawodowych dla młodzieży naszej szkoły, dajemy uczniom ważne narzędzie w kierowaniu własną ścieżką rozwoju zawodowego.

Projekt zakładał działania kaskadowe , w trakcie których, na zasadzie efektu kuli śnieżnej, beneficjenci będą brali udział w kolejnych działaniach projektowych i tym samym angażowali coraz większą liczbę nauczycieli, a w następnej kolejności, również uczniów.

Przygotowanie to z definicji miało być prowadzone na różnych płaszczyznach – przede wszystkim zależało nam na przygotowaniu językowym. Nauczyciel bez zaplecza językowego nie tylko nie będzie w stanie wykonywać powierzonej mu roli opiekuna czy koordynatora w trakcie mobilności zagranicznych, ale sam będzie wymagał takiej opieki. Tak, że podstawowy cel jaki postawiliśmy 9nauczycielom biorącym udział w projekcie było podniesienie kompetencji językowych. Dla części z nich oznaczało to zdobycie podstawowych umiejętności komunikacyjnych (z poziomu A0/A1 do poziomu A2/B1), dla wielu celem było osiągnięcie poziomu B1/B2, a dla czynnych nauczycieli języka angielskiego była to nie tylko szansa na udoskonalenie swojego warsztatu językowego, ale przede wszystkim możliwość przyswojenia najnowszych zdobyczy w zakresie metodologii nauczania tego języka, a także skonfrontowania swego warsztatu językowego i metodycznego z analogicznymi narzędziami stosowanymi przez nauczycieli z innych krajów.

Kolejną płaszczyzną przygotowania kadry opiekuńczo-eksperckiej było zapoznanie uczestników ze specyfiką przygotowania (pisania wniosków, aplikowania), organizacji, działań logistycznych, rozwiązywania problemów w trakcie przyszłych działań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych. Dla większości z nich było to nie tylko pierwsze tego typu działanie, w trakcie którego jako uczestnicy kursów językowych sami stawali się studentami, ale miało to miejsce w innym kraju, gdzie sami musieli wchodzić w interakcję z kadrą prowadzącą kurs i innymi uczestnikami, często wywodzącymi się z diametralnie odmiennych obszarów kulturowych. Stanowiło to niewątpliwie jedną z najistotniejszych wartości realizowanego projektu.

Owocem podjętych zadań są kolejne projekty unijne, w których uczestniczy nasza szkoła, m.in., dzięki aktywnym działaniom i olbrzymiemu zaangażowaniu osób biorących udział w projekcie Szerokie horyzonty.

Tak trzymać!!!
Koordynator projektu
Artur Łabudzki

A to kilka zdjęć z realizacji projektu:

Skip to content