CKZ 2017/18

Staże wakacyjne dla uczniów ZSE nr 1

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów na płatne staże wakacyjne w firmach w ramach realizowanego Projektu w Gminie Kraków pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych”. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”. W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków kształcenia ZSE1. Ilość miejsc w poszczególnych firmach jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu na staż decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w stażu.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc, przy kwalifikacji zostaną uwzględnione wskaźniki określone w  Regulaminie uczestnictwa w projekcie (§4 pkt. 2)które :
• preferują uczniów klas programowo wyższych,
• preferują uczniów, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia. Uczeń składa oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym,
• uwzględniają wysokość frekwencji na zajęciach szkolnych w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji,
• uwzględniają średnią z ocen z ostatniego semestru z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Średnia ocen potwierdzona zaświadczeniem z pieczęcią szkoły od wychowawcy lub opiekuna.

Wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony szkoły lub w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego. Wypełniony formularz należy złożyć do Kierownika Szkolenia Praktycznego (pok. 14) w terminie do 21 maja 2018 r.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do końca maja 2018r.

Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji (150 godz. realizowanych przez 22 dni robocze , po max. 7 godz. dziennie).

Staże odbywać się będą u następujących pracodawców na terenie Krakowa i okolic:

 • Altware – serwis laptopów
 • Arachne Multimedia
 • ElektriMont
 • Elsta S.A (Wieliczka)
 • GDE (Włosań)
 • Kaldo
 • Kapre
 • Komtek
 • KRK Systemy Kablowe (Liszki)
 • OptoTech Medical (Wieliczka)
 • Pilkington IGP o. Kraków
 • Prodromus
 • Przedsiebiorstwo el12 o. Kraków
 • PXE
 • PXM producent oświetlenia LED (Podłęże)
 • Skorut – Systemy Solarne (Głogoczów)
 • TeleFonika Kable S.A.
 • Unicard

W przypadku dużego zainteresowania stażami lista pracodawców może być poszerzona.

Po zakwalifikowaniu na staż należy złożyć dodatkowe dokumenty:

Załącznik 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik 4 – Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 5 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Po odbyciu stażu uczeń  może się ubiegać o wypłatę tzw. stypendium stażowego w wysokości 1500,00 zł netto.

Warunkiem otrzymania stypendium stażowego jest spełnienie wymagań określonych w §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół tj:

– odbycie stażu w wymiarze 150 godz.

– złożenie wniosku o wypłatę stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia stażu wraz z dzienniczkiem stażu oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami .

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące staży można znaleźć w:

– Regulaminie uczestnictwa w projekcie (§4))

– Regulaminie udzielania stypendiów stażowych( §3)

Linki:
Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 4 – Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 5 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

 


„Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

 

Rusza kolejna edycja  kursów wyrównawczych z przedmiotów zawodowych:

– Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.06),

– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08),

– Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12),

– Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13).

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele zawodu: p. W.Załucki, p. Z.Targosz, p. P.Górka, p. M.Tomczyk oraz p. R.Dąbrowski.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.


 Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

 

Zapisy na zajęcia językowe

W ramach  realizowanego w szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” odbędą się bezpłatne, dwudziestogodzinne kursy językowe dla uczniów:

– Język angielski zawodowy w branży elektrycznej,

– Język angielski zawodowy w elektronice,

– Język niemiecki zawodowy w informatyce,

– Język niemiecki zawodowy w elektronice,

– Język niemiecki zawodowy w branży elektrycznej.

Ich celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, doskonalenie i  rozwój wszystkich sprawności językowych z naciskiem na tematykę zawodową, poszerzanie znajomości słownictwa, szczególnie zawodowego oraz systematyzowanie wiedzy i motywowanie do samodzielnej pracy.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do prowadzących zajęcia: p. M.Łabudzkiej, p.A.Łabudzkiego, p.R.Stanisławczyk.

Formularz można pobrać ze strony szkoły.

Dokumenty zgodnie z zapisem, muszą być czytelnie podpisane przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcę klasy oraz opatrzone pieczątką szkoły.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria zawarte w „Regulaminie uczestnictwa w  projekcie”.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

 


„Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

 

LEGO MINDSTORM

Zbuduj, a następnie zaprogramuj robota

 

Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia LEGO MINDSTORM. Zbuduj, a następnie zaprogramuj robota. W trakcie kursu będzie można zdobyć wiedzę na temat budowy i programowania robotów. Zajęcia będą podzielone na bloki, w czasie których, uczestnicy rozwiną kompetencje zarówno informatyczne, jak i techniczne.

I blok będzie obejmował budowę prostych konstrukcji i pojazdów, najczęściej przy pomocy gotowej instrukcji, a następnie naukę ich programowania.

II blok będzie polegał na konstruowaniu bardziej zaawansowanych pojazdów i robotów, często według własnego pomysłu. Prowadzący będzie wymagał, aby dana konstrukcja była zaprojektowana, na konkretne działania i cele, a uczestnicy będą musieli przemyśleć, jak wykonać taką konstrukcję. Dodatkowo uczestnicy poznają nowe terminy, np: przekładnia mechaniczna, moc silnika, prędkość.

III blok to połączenie budowy robotów z programowalnym sterownikiem logicznym (PLC), czyli współpracy robota LEGO z urządzeniem mikroprocesorowym. W czasie tego bloku uczestnicy nauczą się nowych terminów takich jak: algorytm, sterownik, pamięć programu.

Dzięki zajęciom uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z matematyki, techniki, elektryki, jak i elektroniki.

 

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

 


Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

Za nami pierwsza edycja kursów organizowanych w ramach projektu Gminy Miejskiej Kraków „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)”.

Od X-XII 2017r. przeprowadzone zostały szkolenia doskonalące oraz uzupełniające umiejętności aż  z 11 kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych obejmujących  kształcenie elektryczne, elektroniczne, informatyczne, jak i z odnawialnych źródeł energii:

– Montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.05),

– Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.06),

– Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07),

– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08),

– Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12),

– Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13),

– Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14),

– Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20),

– Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24),

– Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21),

– Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22).

 

Wkrótce ruszą kursy wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego i języka niemieckiego zawodowego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

 


Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

 

Zapisy na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych

Informujemy, że uczniowie chcący zapisać się na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, muszą złożyć u nauczycieli prowadzących zajęcia formularz zgłoszeniowy oraz formularz wypełniany przez wychowawcę. Na ich podstawie tworzone będą listy uczestników.

W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 oraz innych krakowskich szkół.

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wyrównawczych:

– Montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.05),

– Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.06),

– Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07),

– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08),

– Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12),

– Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13),

– Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14),

– Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20),

– Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24),

– Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21),

– Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22).

O zakwalifikowaniu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie uzupełnionymi formularzami.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do prowadzących zajęcia następujących dokumentów:

formularz zgłoszeniowy,

formularz wypełniany przez wychowawcę.

Po zakwalifikowaniu na zajęcia należy złożyć:

deklaracja uczestnictwa,

zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz proponowanym Harmonogramem zajęć.

Formularze można pobrać ze strony szkoły.

Dokumenty zgodnie z zapisem, muszą być czytelnie podpisane przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcę klasy oraz opatrzone pieczątką szkoły.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą:

„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019.W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodnie z Ofertą i wnioskiem o dofinansowanie :

 1. kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”,
 2. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
 3. staże/praktyki u pracodawców.

Pierwsza formą wsparcia, z której mogą skorzystać uczniowie naszej szkoły już w 2017 roku, jest możliwość odbycia płatnych staży u pracodawców. Staże odbywać się będą w okresie wakacyjnym tj lipiec-sierpień. Czas trwania stażu to 4 tygodnie (160 godz.). Po odbyciu stażu uczestnicy projektu będą mieć wypłacone stypendium w wysokości 1500 zł. Ponadto uzyskają certyfikat potwierdzający odbycie stażu.

Zachęcamy uczniów klas II i III do zgłaszania się w celu odbycia staży wakacyjnych u pracodawców.

Aby uczestniczyć w stażach należy dostarczyć pobrać ze strony szkolnej, wypełnić i dostarczyć do Kierownika Szkolenia Praktycznego (pok.14) następujące dokumenty :

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się  z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

Opis projektu CKZ

Wzór plakatu

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Skip to content