Zespl Szkl Elektrycznych nr 1 w Krakowie 简体中文 简体中文 Nederlands Nederlands English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Polski Polski Português Português Русский Русский Español Español Українська Українська


Jesteś tutaj
Strona główna > Centrum Kompetencji Zawodowych

 

„Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

 

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2018/19 projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)” zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice ZSE nr 1 do udziału  w kursach  doskonalących oraz uzupełniających umiejętności zawodowe i językowe.

 

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • uzyskanie  kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
 • poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie,
 • dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych.

 

Formy realizacji projektu:

 • kursy i szkolenia,
 • staże,
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • doposażenie szkół,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do prowadzących zajęcia następujących dokumentów:

 formularz zgłoszeniowy,

– formularz wypełniany przez wychowawcę.

Na formularzu należy podać średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencję na zajęciach edukacyjnych z ostatniego semestru.

Po zakwalifikowaniu na zajęcia należy złożyć:

– deklarację uczestnictwa,

– zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz proponowanym Harmonogramem zajęć.

Zgodnie z zapisem dokumenty, muszą być czytelnie podpisane przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcę klasy oraz opatrzone pieczątką szkoły.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o  ukończeniu wybranej formy kursu.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria zawarte w „Regulaminie uczestnictwa w  projekcie”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

 

Aktualna oferta szkoleń:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język angielski zawodowy:

Język angielski zawodowy technik informatyk – zgłoszenia przyjmuje p. Magdalena Łabudzka, rekrutacja do 13 IX 2018r.

Język angielski zawodowy technik informatyk – zgłoszenia przyjmuje p. Artur Łabudzki, rekrutacja do 13 IX 2018r.

Język angielski zawodowy- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zgłoszenia przyjmuje p.Elżbieta Przybyła-Krzywonos, rekrutacja do 13 IX 2018r.

Język angielski zawodowy- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zgłoszenia przyjmuje p. Renata Zięba do 3 X 2018r.

Język angielski zawodowy technik elektryk – zgłoszenia przyjmuje p. Anna Dadej-Leńczowska do 21 XII 2018

Język angielski zawodowy- technik elektronik – zgłoszenia przyjmuje p. Aleksandra Kopacz do 28 IX 2018

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język niemiecki zawodowy:

Język niemiecki zawodowy- technik informatyk – zgłoszenia przyjmuje p. Magdalena Woźniak do 28 IX 2018

Język niemiecki zawodowy- technik elektronik – zgłoszenia przyjmuje p. Magdalena Woźniak do 28 IX 2018

Język niemiecki zawodowy- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zgłoszenia przyjmuje p.Natalia Wierońska do 28 IX 2018

Język niemiecki zawodowy- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zgłoszenia przyjmuje p.Anna Nowakowska do 28 IX 2018

Język niemiecki zawodowy- technik elektryk – zgłoszenia przyjmuje p. Anna Nowakowska do 28 II 2019

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów zawodowych:

Kwalifikacja E.20, Eksploatacja urządzeń elektronicznych – zgłoszenia przyjmuje p. Jolanta Lorys do 28 IX 2018 

– Kwalifikacja E.05, Montaż układów i urządzeń elektronicznych – zgłoszenia przyjmuje p. Robert Czak do 03.10.2018
– Kwalifikacja E.07, Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – zgłoszenia przyjmuje p.Wacław Załucki do 02.10.2018
– Kwalifikacja E.24, Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – zgłoszenia przyjmuje p.Wacław Załucki do 05.10.2018
– Kwalifikacja B.22 – zgłoszenia przyjmuje p.Ryszard Tytko do 21 XII 2018
 Kwalifikacja E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych zgłoszenia przyjmuje p. Wacław Załucki do 13 V 2019
– Kwalifikacja E.13, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – zgłoszenia przyjmuje p. Przemysław Górka do 20 III 2019

 

Kursy doskonalące z przedmiotów zawodowych:
– Obsługa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych – zgłoszenia przyjmuje p. Tadeusz Rybak do 24.09.2018
– Pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach elektrycznych do 1kV– zgłoszenia przyjmuje p. Tadeusz Rybak do 06.10.2018
– Podstawowy system alarmowy SATEL– zgłoszenia przyjmuje p.Andrzej Rejman do 28.09.2018
– Szkolenie zaawansowane z systemu alarmowego SATEL, INTEGRA oraz VERSA- sterowanie radiowe, komunikacja GSM i kontrola dostępu– zgłoszenia przyjmuje p.Andrzej Rejman do 28.09.2018
Akademia budownictwa niskoenergetycznego-certyfikacja branżowa – zgłoszenia przyjmuje p. Izabela Góralczyk-Buryło do 16 XI 2018
– Sterowniki PLC i kontrolery PAC Systems– zgłoszenia przyjmuje p. Kamil Mazgaj do 20 II 2019
– System wizualizacji Wonderware In Touche-tworzenie aplikacji– zgłoszenia przyjmuje p.Robert Czak do 21 XII 2018
– Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych– zgłoszenia przyjmuje p. Robert Czak do 21 XII 2018
– Układy zasilania i sterowania silników indukcyjnych jednofazowych i trójfazowych- grupa I – zgłoszenia przyjmuje p. Wacław Załucki do 21 XII 2018
– Układy zasilania i sterowania silników indukcyjnych jednofazowych i trójfazowych-grupa II- zgłoszenia przyjmuje p. Janusz Janicki do 21 XII 2018
– System wizualizacji Wonderware In Touche-tworzenie aplikacji–grupa II- zgłoszenia przyjmuje p.Robert Czak do 28 II 2019
Sieci bezprzewodowe (Sateline)- projektowanie, konfiguracja, serwisowanie– zgłoszenia przyjmuje p.Krzysztof Dębowski do 28 II 2019
Bazy danych na przykładzie Access –grupa I- zgłoszenia przyjmuje p.Ryszard Dąbrowski do 04 III 2019
Bazy danych na przykładzie Access –grupa II – zgłoszenia przyjmuje p.Grażyna Krawczyk do 04 III 2019
Programowanie C/C++- kurs podstawowy- zgłoszenia przyjmuje p.Bogusław Goryl do 28 II 2019
– Obsługa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych- grupa II- zgłoszenia przyjmuje p.Tadeusz Rybak do 5.03.2019
– Pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach elektrycznych do 1kV-grupa II i grupa III- zgłoszenia przyjmuje p. Wacław Załucki i p. Adam Gzyl do 11 III 2019
– Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych–edycja II– zgłoszenia przyjmuje p.Wacław Załucki
– Układy zasilania i sterowania silników indukcyjnych jednofazowych i trójfazowych- grupa III – zgłoszenia przyjmuje p. Wacław Załucki
Podstawowy system alarmowy SATEL–edycja II– zgłoszenia przyjmuje p.Andrzej Rejman do 6.04. 2019
– Podstawowy system alarmowy SATEL–edycja III– zgłoszenia przyjmuje p.Andrzej Rejman 

 

 ARCHIWUM:

Top