RODO

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
im. Powstańców Śląskich w Krakowie

 

NOTA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych i swobodnego ich przepływu – RODO

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Szanowni Państwo

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 „RODO”, tj.:

 1. a)      zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. b)      obowiązku wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. c)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Jako instytucja oświatowa dane osobowe gromadzone są w oparciu o następujące ustawy i rozporządzenia:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U.  z 2017 r. poz. 356).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz.U. z  2017 r. poz. 610).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2014 poz. 1170 ze zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz.U. 2015 poz. 1270).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 poz. 1214).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2013 poz. 532).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. 2002 nr 56 poz. 506 ze zmianami).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.( Dz.U. 2014 poz. 1150).

 

Skąd mamy Państwa dane?

Dane Państwa  i Waszych dzieci pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

mgr Andrzej Matyja
Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1
im. Powstańców Śląskich w Krakowie
z siedzibą w Krakowie pod adresem:
30-644 Kraków ul. Kamieńskiego 49

 

Kto jest inspektorem Państwa danych?

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Hubert Michalski:  inspektor4@mjo.krakow.pl
tel.12 616-84-09

 

Jakie dane przetwarzamy?

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie przetwarza następujące kategorie danych:

 1. Dane kontaktowe do rodziców (opiekunów) uczniów szkoły oraz dane osobowe uczniów uczęszczających do szkoły.
 2. Dane wymagane do identyfikacji ucznia.
 3. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach oświatowych.
 4. Dane identyfikacyjne niezbędne do kontaktu telefonicznego i korespondencji on-line.

 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
 2. W celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku nauki wynikającym z art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów – np. zamieszczanie zdjęć z wydarzeń okolicznościowych (jeśli wyrazili Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).
 4. Umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, jak również wywieszanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne imiona i nazwiska uczniów, którzy te prace wykonali, nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, czy samych uczniów, jeżeli są pełnoletni, gdyż jest to związane z zadaniem realizowanym przez szkołę w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Jest to element działań motywacyjnych, nagradzających wysiłek włożony w realizację powierzonych uczniom zadań. Przyczynia się też do wzmocnienia poczucia własnej wartości ucznia.
 5. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:
 • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
 • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
 • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
 • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
 • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

 1. Dane osobowe uczniów i rodziców  są powierzane firmie Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: Korfantego 193, 40-153 Katowice w celu prowadzenia e-dziennika.

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
 2. Prawnie uzasadniony interes Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
 3. Wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie nie przekazuje żadnym stronom danych osobowych, które posiada.

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Zespołowi Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie jest legalne.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie?

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W tym konkretnym celu Administrator zaangażował do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonał pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
mgr Andrzej Matyja

Skip to content